VETERINARSKI TEHNIČAR

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil VETERINARSKI TEHNIČAR je osposobljavanje učenika za asistiranje veterinaru pri tretmanu i zdravstvenoj zaštiti životinja na terenu i u veterinarskoj ambulanti.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtjevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanje zapošljivosti, usmerava da učenici budu osposobljavani za:

– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;

– efikasan rad u timu i grupnim situacijama;

– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;

– blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;

– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;

– primenu sigurnosnih i zdravstvenih mjera u procesu rada;

– primjenu mjera zaštite životne sredine u procesu rada;

– upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.