EKONOMSKI TEHNIČAR

Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje – Ekonomski tehničar. Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, mogu i da osnivaju sopstvena preduzeća itd. Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju, poslovnu informatiku itd. U toku školovanja, izučavaju se predmeti usko povezani sa strukom, dva strana jezika, kao i opšti predmeti. Praksa se obavlja u u državnim ustanovama i privatnim firmama gdje se učenici upoznaju sa obavljanjem ekonomskih poslova, prikupljanjem i analiziranjem podataka, praćenjem ekonomskih trendova, ekonomskom propagandom, itd.

Učenici sa diplomom ekonomskog tehničara su osposobljeni da obavljaju sve vrste knjigovodstvenih, komercijalnih, računovodstvenih i blagajničkih poslova. Pored toga, sposobni su da vode poslovnu komunikaciju, sastavljaju godišnje izveštaje, itd. Odlikuje ih savjesnost i odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad, tačnost, ažurnost, sistematičnost i dobre komunikacijske sposobnosti.